• INHOUDSOPGAVE
 • Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
 • Hoofdstuk 2 Inhoudelijke bepalingen
  • Artikel 2 Algemene regels ter zake van bestemmingsplannen
   • Lid 1 regionale afstemming
   • Lid 2 ladder voor duuzame verstedelijking
   • Lid 3 ruimtelijke kwaliteit en beeldkwaliteitsparagraaf
  • Artikel 3 Regels voor het gebied buiten de bebouwingscontouren
   • Lid 1 geen verstedelijking buiten de bebouwingscontouren
   • Lid 2 uitzonderingen
    • a) ruimte voor ruimte
    • b) nieuwe landgoederen
    • c) vrijkomende agrarische bebouwing
    • d) noodzakelijke bebouwing
    • e) weggebonden voorzieningen
    • f) functies en bebouwing passend bij stedelijk groen buiten de bebouwingscontour
    • g) glastuinbouwgerelateerde bedrijven en functies in het glastuinbouwbedrijvengebied
    • h) boom- en sierteeltgerelateerde bedrijven en functies op het PCT-terrein
    • i) 600 greenportwoningen Duin- en Bollenstreek
    • j) woningen in bebouwingslinten
    • k) woningen in linten in Zuidplas
   • Lid 3 bestaande stedelijke functies buiten de bebouwingscontouren
   • Lid 4 recreatieve functies en bebouwing
   • Lid 5 afwijkingsmogelijkheid voor grootschalige recreatieve bebouwing
   • Lid 6 aanpassen bebouwingscontouren door GS ten behoeve van 'in- en uitdeuken'
   • Lid 7 compensatie bollengrond
   • Verwijderd: Lid 7 beeldkwaliteitsparagraaf in bestemmingsplan
  • Verwijderd: Artikel 3 Ontheffingen van de regels voor het gebied buiten de bebouwingscontouren
   • Verwijderd: Lid 1 ontheffing verbetering ruimtelijke kwaliteit
   • Verwijderd: Lid 2 ontheffing omvangrijke intensieve dagrecreatie
  • Artikel 4 Agrarische bedrijven
   • Lid 1 algemene regels agrarische bedrijven
   • Lid 2 afwijkingsmogelijkheid voor schuilgelegenheid voor vee- en hobbystal
   • Lid 3 agrarische bedrijven buiten de gebieden voor glastuinbouw
   • Lid 4 glas voor glas
   • Lid 5 duurzame glastuinbouw
   • Lid 6 ladder voor duurzame glastuinbouw
   • Lid 7 agrarische bedrijven buiten de boom- en sierteeltgebieden
   • Lid 8 boom- en sierteelt binnen het boom- en sierteeltgebied
   • Lid 9 boom- en sierteelt op het PCT-terrein Boskoop
   • Lid 10 bollenteelt
   • Lid 11 nevenactiviteiten
  • Artikel 5 Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
   • Lid 1 bestaande natuur, prioritaire nieuwe natuur en waternatuurgebied
   • Lid 1a afwijkingsmogelijkheid herijking EHS
   • Lid 2 overige nieuwe natuur, zoekgebied of ecologische verbinding
   • Lid 3 herbegrenzing EHS om niet logische redenen ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling
   • Verwijderd: Lid 4 specifieke ontheffing EHS bij groot openbaar belang
   • Lid 4 compensatieregeling
   • Lid 5 verantwoording effectbeperking en compensatie in toelichting bestemmingsplan
   • Lid 6 saldobenadering
   • Lid 7 verantwoording saldobenadering in toelichting bestemmingsplan
   • Lid 8 herbegrenzing bij saldobenadering door Provinciale Staten
  • Artikel 6 Bescherming veenweideverkavelingspatroon en graslanden
   • Lid 1 bescherming veenweideverkavelingspatroon
   • Lid 2 verbod op dempen van sloten
   • Lid 3 bescherming graslanden in de Bollenstreek
  • Artikel 7 Kantoren
   • Lid 1 kantorenlocaties
   • Lid 2 uitzonderingen
   • Verwijderd: Lid 3 regionale afstemming van kantorenprogramma's
   • Verwijderd: Lid 4 SER-ladder
   • Lid 3 afwijkingsmogelijkheid
  • Artikel 8 Bedrijventerreinen
   • Lid 1 uitsluiten bedrijfswoningen
   • Lid 2 uitzondering voor woningen op een bedrijventerrein
   • Lid 3 hoogst mogelijke milieucategorie
   • Lid 4 afwijkingsmogelijkheid na regionale afstemming
  • Artikel 9 Detailhandel
   • Lid 1 geen detailhandel buiten de centra
   • Lid 2 uitzonderingen
   • Verwijderd: Lid 3 categorieën perifere detailhandel
   • Lid 3 nevenassortimenten
   • Lid 4 ontwikkelingen groter dan 2.000 m² binnen de centra
   • Lid 5 ontwikkelingen groter dan 1.000 m² met perifere detailhandel
  • Artikel 10 Windenergie
  • Artikel 11 Regionale waterkeringen
   • Lid 1 bestemming waterkering
   • Lid 2 aanduiding vrijwaringszone
   • Lid 3 geen belemmeringen voor waterkering
  • Artikel 12 Buitendijks bouwen
  • Artikel 13 Veiligheidszonering oevers Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas
  • Artikel 14 Luchthavens en helihavens
   • Lid 1 afstand tot woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen
   • Lid 2 afstand tot stiltegebieden
   • Lid 3 ongemotoriseerde luchtsporten
   • Lid 4 geluidarme gemotoriseerde luchtsporten
   • Lid 5 helihavens voor commercieel vervoer
   • Lid 6 uitzondering voor de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden
  • Artikel 15 Vrijwaringszone provinciale vaarwegen
   • Lid 1 aanduiding vrijwaringszone
   • Lid 2 aanduiding oeverstrook
   • Lid 3 breedte oeverstrook
   • Lid 4 voorwaarden vrijwaringszone
   • Lid 5 voorwaarden oeverstrook
  • Artikel 16 Molenbiotoop
   • Lid 1 molenbiotoop
   • Lid 2 uitzondering voor situaties met bestaande beperkingen
   • Lid 3 molens met een bijzondere molenbiotoop
   • Lid 4 aanpassing kaart door GS
  • Artikel 17 Landgoed- en kasteelbiotoop
   • Lid 1 bescherming landgoed- en kasteelbiotoop
   • Lid 2 beeldkwaliteitsparagraaf
   • Lid 3 afwijkingsmogelijkheid
  • Artikel 18 Archeologie
   • Lid 1 terreinen met een hoge of zeer hoge bekende archeologische waarde
   • Lid 2 verbod op roeren bodem
   • lid 3 Afwijkingsmogelijkheid voor behoud ex situ
  • Artikel 19 Limes
   • Lid 1 terreinen met een hoge of zeer hoge bekende archeologische waarde
   • Lid 2 terreinen met een hoge of zeer hoge archeologische verwachtingswaarde
   • Lid 3 verbod op roeren bodem
   • Lid 4 archeologisch onderzoek
   • lid 5 Afwijkingsmogelijkheid voor behoud ex situ
  • Artikel 20 Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • Hoofdstuk 3 Algemene ontheffing en afwijking
  • Artikel 21 Algemene ontheffings- en afwijkingsbepalingen
   • Lid 1 algemene ontheffing
   • Lid 2 toepassing algemene ontheffing binnen de EHS
   • Lid 3 afwijkingsmogelijkheid voor bestaande bouw- en gebruiksrechten in een geldend bestemmingsplan
   • Lid 4 afwijkingsmogelijkheid voor maatwerk
 • Hoofdstuk 4 Procedurebepalingen
  • Artikel 22 Aanvraag ontheffing
 • Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen
  • Artikel 23 Aanpassingstermijn en overgangsregeling
   • Lid 1 aanpassingstermijn geldende bestemmingsplannen
   • Lid 2 aanpassingstermijn nieuwe bestemmingsplannen
   • Lid 3 overgangsregeling bestemmingsplannen
   • Lid 4 overgangsregeling principebesluiten
   • Lid 5 overgangsregeling verklaringen van geen bezwaar
  • Artikel 24 Technische aanpassingen in verband met kennelijke onjuistheden
  • Artikel 25 Inwerkingtreding
Regels
Regels als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid Wet ruimtelijke ordening

Vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland op 2 juli 2010
In werking getreden op 20 juli 2010

Aangevuld met:
 • Reparatiebesluit contour Gouda Zuid, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 23 november 2010
 • Eerste Herziening, vastgesteld door Provinciale Staten op 23 februari 2011
 • Aanpassing bebouwingscontour Kaag, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 20 december 2011
 • Actualisering 2011, vastgesteld door Provinciale Staten op 29 februari 2012