Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 23 Aanpassingstermijn en overgangsregeling
Lid 1 aanpassingstermijn geldende bestemmingsplannen
In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening wordt het tijdstip waarop een bestemmingsplan in elk geval in overeenstemming met deze verordening moet zijn vastgesteld, gesteld op:
a. voor bestemmingsplannen die zijn vastgesteld voor de inwerkingtreding van deze verordening: drie jaar na de inwerkingtreding van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;
b. voor bestemmingsplannen die worden vastgesteld na de inwerkingtreding van deze verordening: het moment van vaststelling van het bestemmingsplan.


Voor zover een bepaling in deze verordening de aanpassing van een geldend bestemmingsplan noodzakelijk maakt, stelt de gemeenteraad uiterlijk 30 december 2014 een bestemmingsplan vast met inachtneming van deze verordening. Lid 2 aanpassingstermijn nieuwe bestemmingsplannen
Een bestemmingsplan dat wordt vastgesteld na de inwerkingtreding van deze verordening moet in overeenstemming zijn met deze verordening. Lid 3 overgangsregeling bestemmingsplannen
Voor zover ter zake van een onderwerp, geregeld bij deze verordening, in een bestemmingsplan waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd tussen 1 januari 2005 en 20 juli 2010, een of meer bestemmingen en regels zijn opgenomen die in strijd zijn met deze verordening, wordt voor deze bestemmingen en regels ontheffing van deze verordening geacht te zijn verleend. Gedeputeerde Staten hebben met een bestemmingsplan of een onderdeel daarvan ingestemd indien een vastgesteld bestemmingsplan is goedgekeurd op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of indien geen aanwijzing is gegeven zoals bedoeld in artikel 3.8, lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze overgangsregeling is niet van toepassing op bestemmingen en regels die in strijd zijn met artikel 5 (Ecologische Hoofdstructuur), artikel 6 (bescherming veenweideverkavelingspatroon en graslanden Bollenstreek), artikel 7 (kantoren), artikel 9 (detailhandel), artikel 10 (windenergie), artikel 12 (buitendijks bouwen), en artikel 14 (Luchthavens en helihavens), artikel 15 (vrijwaringszone provinciale vaarwegen), artikel 18 (archeologie), artikel 19 (Limes) en artikel 20 (Nieuwe Hollandse Waterlinie). Lid 4 overgangsregeling principebesluiten
Ontheffing van deze verordening wordt geacht te zijn verleend voor principeverzoeken over ruimtelijke ontwikkelingen waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd tussen 1 januari 2005 en 20 juli 2010. Deze overgangsregeling is niet van toepassing op bestemmingen en regels die in strijd zijn met artikel 5 (Ecologische Hoofdstructuur), artikel 6 (bescherming veenweideverkavelingspatroon en graslanden Bollenstreek), artikel 7 (kantoren), artikel 9 (detailhandel), artikel 10 (windenergie), artikel 12 (buitendijks bouwen), en artikel 14 (Luchthavens en helihavens), artikel 15 (vrijwaringszone provinciale vaarwegen), artikel 18 (archeologie), artikel 19 (Limes) en artikel 20 (Nieuwe Hollandse Waterlinie). Lid 5 overgangsregeling verklaringen van geen bezwaar
Ontheffing van deze verordening wordt geacht te zijn verleend voor verklaringen van geen bezwaar ex artikel 19 lid 1 en categorie├źn van gevallen ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (ingetrokken) die zijn verleend of aangegeven na 1 januari 2005. Deze overgangsregeling is niet van toepassing op bestemmingen en regels die in strijd zijn met artikel 5 (Ecologische Hoofdstructuur) en artikel 14 (Luchthavens en helihavens).
Ontheffing van deze verordening wordt geacht te zijn verleend voor na 1 januari 2005 op basis van artikel 19 lid 1 of artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (ingetrokken) verleende vrijstellingen van het bestemmingsplan. Deze overgangsregeling is niet van toepassing op bestemmingen en regels die in strijd zijn met artikel 5 (Ecologische Hoofdstructuur), artikel 6 (bescherming veenweideverkavelingspatroon en graslanden Bollenstreek), artikel 7 (kantoren), artikel 9 (detailhandel), artikel 10 (windenergie), artikel 12 (buitendijks bouwen),artikel 14 (luchthavens en helihavens), artikel 15 (vrijwaringszone provinciale vaarwegen), artikel 18 (archeologie), artikel 19 (Limes) en artikel 20 (Nieuwe Hollandse Waterlinie). Artikel 24 Technische aanpassingen in verband met kennelijke onjuistheden
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd kennelijke onjuistheden in de begrenzing van gebieden die zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende kaarten te wijzigen. Artikel 25 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.