Gemeentelijke en regionale wijzigingsverzoeken
paragraaf 1 Gemeente Albrandswaard
Verzoek van de gemeente
De gemeente heeft een visie voor het gebied bij de Molendijk in Rhoon opgesteld. Doelstelling van deze visie is om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren en een duidelijk afwegingskader te bieden voor initiatieven voor planontwikkeling. Daarbij zijn meerdere varianten onderzocht. De uiteindelijk gekozen variant is voorgesteld door een groep van bewoners.
In de visie wordt voorgesteld de mogelijkheden voor wonen te vergroten ten westen van de op tuin en groen georiënteerde bedrijven langs de stationsstraat en ten zuiden daarvan. Daarvoor wordt contourverlegging naar het westen van de contour van het bedrijventerrein voorgesteld, alsmede contourverlegging naar het noorden bij de Stationsstraat. In de visie wordt ook uitbreiding van de mogelijkheden voor wonen in het lint (binnen de bebouwingscontour) voorgesteld.

Beoordeling
Voor het gebied ten oosten van het bebouwingslint langs de Molendijk zijn in het verleden plannen gemaakt voor de aanleg van een bosgebied (bosplan Valckesteyn 1). Door het ontbreken van financiële middelen zijn deze plannen niet meer actueel. De gemeente heeft zelf geen financiële mogelijkheden om het bos te realiseren. De gemeente is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe invulling van het gebied. Het gaat om een deels open gebied en een deels verrommeld gebied met enkele bedrijfjes en kassen. Ten westen van het bebouwingslint langs de Molendijk bevindt zich een aantrekkelijk gebied met woningen in het groen. De gemeente wil dit aantrekkelijke woonmilieu doorzetten ten oosten van de Molendijk. Het gaat om een kleinschalige ontwikkeling met een landelijk woonmilieu. Het beoogde woonmilieu sluit aan bij de in de provinciale structuurvisie opgenomen opgave voor landelijk wonen in het zuidelijk deel van de Stadsregio Rotterdam. De voorlopige plannen gaan uit van circa vierentwintig woningen. Het is niet de bedoeling het hele gebied te bebouwen: het middengebied tussen de Molendijk en de Stationsstraat blijft buiten de bebouwingscontour. Het lint langs de Molendijk wordt met beperkte verdichting afgerond. De nieuw te ontwikkelen woningen kunnen worden gebouwd langs de Stationsstraat en ten westen van de tuincentra langs de Stationsstraat. De woningbouw vormt derhalve de definitieve begrenzing van deze bedrijfsbebouwing. De ruimtelijke kwaliteit van de deels verrommelde achterzijde van de Molendijk wordt met de visie Molendijk versterkt. De woningbouw vormt een economische drager die maakt dat verrommeling in de toekomst veel minder kans krijgt. Het groene tussengebied tussen de Molendijk en de nieuwe ontwikkeling krijgt daarmee een sterker fundament voor toekomstige ruimtelijke kwaliteit. De voorgaande insteek maakt dat de woningontwikkeling en het groene tussengebied niet los van elkaar gezien mogen worden. Om die reden wordt de rode contour ook niet als geheel verlegd maar door middel van een strook. De ontwikkeling heeft geen gevolgen voor het zicht op het kasteel van Rhoon, dat is gelegen ten westen van het plangebied.

De voorgestelde contourwijzigingen kunnen leiden tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Het verzoek kan daarom gehonoreerd worden.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot wijziging van de functiekaart en van kaart 1 van de verordening.Rode gebieden binnen de bebouwingscontour gebracht.
Werkt door op de functiekaart: rode gebieden wijzigen van recreatiegebied in stads- en dorpsgebied.paragraaf 2 Gemeente Bergambacht
subparagraaf 1 Contour Veerweg, voorzieningencluster
Verzoek van de gemeente
De gemeente verzoekt de contour ter plaatse van het voorzieningencluster aan de Veerweg enigszins te verruimen naar het zuiden en naar de Veerweg. Dit om een herstructurering/herinrichting van het terrein mogelijk te maken. Daarbij wordt gerealiseerd:
  • meer opslagruimte ten behoeve van een gemeentewerf
  • een uitbreiding van de vrachtwagenparkeerplaats en het afvalbrengstation
  • een goede landschappelijke inpassing langs de Veerweg
De contourruimte hiervoor kan gevonden worden in Ammerstol waar een agrarisch perceel binnen de bebouwingscontour is gelegen.

Beoordeling
Naast in- en uitdeuken is er met het voorstel van de gemeente sprake van een logischer vorm van de bebouwingscontour bij de Veerweg. Aan de Veerweg wordt een klein restperceel, tussen de bestaande contour en de Veerweg, binnen de contour gelegd en in Ammerstol wordt een agrarisch perceel aan de rand van de huidige contour buiten de contour gelegd. Op dit perceel rust momenteel een agrarische bestemming en het wordt ook als zodanig gebruikt. Hier zijn geen plannen voor stedelijke ontwikkelingen. Zowel functioneel als landschappelijk is dit een logische ruil.

Conclusie
Het verzoek leidt tot kaartwijzigingen op de functiekaart en op kaart 1 van de verordening.Rode gebied toegevoegd aan de bebouwingscontour, gele gebied buiten de bebouwingscontour gebracht.
Werkt door op de functiekaart; rode gebied wijzigt van agrarisch landschap – inspelen op bodemdaling in stads- en dorpsgebied en gele gebied wijzigt in agrarisch landschap – inspelen op bodemdaling.subparagraaf 2 Ecologische hoofdstructuur
Verzoek van de gemeente
De gemeente verzoekt de aanduiding ecologische hoofdstructuur te verwijderen ter plaatse van Lekdijk 19. Zie kaartbijlage. Het naast deze locatie gelegen bedrijf (op- en overslag bedrijf in veevoeder Zijderlaan) wil ter plaatse een opslagruimte creëren in combinatie met een verlenging van de aanlegkade.

De gemeente betoogt dat de komende 10-20 jaar geen sprake zal zijn van aankoop en inrichting van dit perceel vanwege de bezuinigingen door de rijksoverheid op natuurprojecten. De gemeente wil de ondernemer niet beperken in zijn ontwikkelmogelijkheden waarbij de verwachting bestaat dat deze bijdragen aan het opknappen van de locatie. De gemeente heeft twijfels over de ecologische waarde van dit terrein omdat hier tot de jaren zeventig een gemeentelijk zwembad gelegen was en omdat het ingeklemd ligt tussen twee bedrijfspercelen.

Dit verzoek heeft ook betrekking op een deel van het gebied "De Gorzen". Dit ligt buitendijks binnen het stroomgebied van de Lek. Voor dit gebied en voor het aansluitende gebied wordt door Rijkswaterstaat een plan ontwikkeld voor het aanleggen van een overnachtingshaven voor de binnenvaart. Daarover voeren Rijkswaterstaat en gemeente momenteel overleg. Ook dit strookt niet met handhaving van de ecologische hoofdstructuur ter plaatse.

Beoordeling
De gemeente stelt terecht dat het perceel onterecht als natuur is aangewezen. Aan het verzoek kan tegemoetgekomen worden en de aanduiding EHS zal van het perceel worden verwijderd. Tevens is geconstateerd dat het perceel buiten de rode bebouwingscontour is gelegen. Het verwijderen van de EHS-aanduiding heeft zodoende geen voordeel ten opzichte van de huidige situatie met betrekking tot bouwmogelijkheden. Gelet op het feit dat het perceel ligt ingeklemd tussen twee bestaande bedrijven en er ruimtelijk gezien geen bezwaar is om de contour door te trekken is het redelijk om het perceel tevens binnen de contour te brengen.

Conclusie
Het verzoek leidt tot aanpassing van kaarten 1 en 3 van de verordening en van de functiekaart.Het rode gebied wordt op kaart 1 van de verordening binnen de bebouwingscontour gebracht en op kaart 3 van de verordening geschrapt als EHS. Op de functiekaart wijzigt het rode gebied van natuur in stads- en dorpsgebied. subparagraaf 3 Waterwingebied
Verzoek van de gemeente
De gemeente merkt op dat de watertoren aan de Dijklaan in Bergambacht, een rijksmonument, al enkele jaren niet meer in gebruik is. Waterleidingbedrijf Oasen, op dit moment nog de eigenaar van de toren en de omringende gronden, wil deze verkopen. Tussen de gemeente en Oasen is inmiddels een principeakkoord gesloten over aankoop door de gemeente van de toren en het doorvoor gelegen perceel. Op dit perceel vindt geen waterwinning meer plaats.
In de provinciale milieuverordening is het terrein aangeduid als 'waterwingebied'. Er is daarom een sterk beschermend regime van kracht. Omdat het terrein dat de gemeente wil kopen niet langer als waterwingebied gebruikt wordt, verzoekt de gemeente de aanduiding 'waterwingebied' ter plaatse te vervangen door de aanduiding 'waterbeschermingsgebied'. Dit is ook van kracht op het aansluitende gebied.

Beoordeling
Het begrip ‘waterwingebied’ komt niet voor in de structuurvisie en verordening Het is onderdeel van het waterbeleid en is opgenomen in de provinciale milieuverordening. Een aanpassing hiervan is enkel mogelijk via een wijziging van de provinciale milieuverordening.

Conclusie
De gemeente zal dit verzoek via de procedures van het milieubeleid moeten indienen.  paragraaf 3 Gemeente Binnenmaas
Verzoek van de gemeente
Met de Actualisering 2011 is in de structuurvisie rond de SuikerUnie in Binnenmaas een verdeling vastgelegd tussen (watergebonden) bedrijventerrein en glastuinbouwgebied op de voormalige vloeivelden. Voor het bedrijventerrein geldt in de structuurvisie tevens dat het geschikt is voor vestiging van bedrijven in de hoogste milieucategorie (5).
De gemeente verzoekt thans het bedrijventerrein te verkleinen ten behoeve van een uitbreiding van het glastuinbouwgebied. Tevens wil de gemeente op het bedrijventerrein in principe milieucategorie 3 bedrijven met een wijzigingsmogelijkheid naar categorie 4.

Beoordeling
In de Actualisering 2011 zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de aanduiding van de bestemmingen van de gronden van de voormalige suikerfabriek:
  • het zuidwestelijke deel van de vloeivelden is gewijzigd van ‘bedrijventerrein’ in ‘glastuinbouwgebied’;
  • de bufferzone tussen de Specialiteitenfabriek en de woonkern van Puttershoek is gewijzigd van ‘bedrijventerrein’ in ‘stads- en dorpsgebied’.
  • het resterende deel van het terrein heeft de aanduiding ‘bedrijventerrein’ behouden.
Het gemeentelijk verzoek is in strijd met deze aanpassing. Overleg over mogelijke alternatieven heeft niet tot overeenstemming geleid. Op verzoek van Gedeputeerde Staten is de SuikerUnie nu bezig met de uitwerking van een concreet stedenbouwkundig plan, waarover vervolgens met provincie en gemeente overleg zal worden gevoerd. Instemming met het gemeentelijk verzoek is derhalve thans niet aan de orde.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt niet tot wijziging van structuurvisie en/of verordening. paragraaf 4 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
subparagraaf 1 Bodegravenboog
Verzoek van de gemeente
De gemeente verzoekt de realisering van de volledige aansluiting van de N11 op de A12 via de Bodegravenboog in de structuurvisie op te nemen. De huidige reservering zoals die nu op de functiekaart is aangegeven is onvoldoende. De gemeente baseert haar verzoek voor een volledige aansluiting op het belang van dit centrale verkeersknooppunt voor de inwoners van de gemeente zelf als voor die van de achterliggende gemeenten en kernen. De bereikbaarheid is thans onvoldoende en dat is slecht voor de economie in de kernen en de vitaliteit ervan.

Beoordeling
In de Actualisering PSV 2011, vastgesteld 29 februari 2012, is de aansluiting van de N11 op de A12 als reservering op de functiekaart van de structuurvisie opgenomen.

Conclusie
Aan het verzoek van de gemeente is zodoende reeds voldaan. Het verzoek leidt niet tot wijziging van structuurvisie en/of verordening. subparagraaf 2 Intensieve dagrecreatie
Verzoek van de gemeente
De Reeuwijkse Hout is zowel in de structuurvisie als in de visie van de gemeente, van Midden Holland en van het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. aangegeven als recreatietransferium en toegangspoort naar het Groene Hart. Deze partijen zijn van mening dat intensieve recreatie met bijbehorende voorzieningen die poortfunctie kan versterken. Thans is intensieve recreatie daar alleen toegestaan via een ontheffing. Zo'n procedure vraagt veel tijd en maakt planvorming onnodig zwaar en langdurig. De gemeente verzoekt om voor de Reeuwijkse Hout via de verordening een uitzondering te maken op het verbod op intensieve recreatie en met een aparte aanduiding op kaart aan te geven.

Beoordeling
Het verzoek van de gemeente is in lijn met de nieuwe beleidslijn voor voorzieningen in recreatiegebieden zoals die nu in het ontwerp van de Beleidsvisie Groen staat.

Conclusie
Voor de wijzigingen in de regelgeving in de verordening zie paragraaf 11 van deze actualisering (Groen - verwerken beleidsvisie). subparagraaf 3 Limes, archeologie en ontwikkelingen centrum
Verzoek van de gemeente
Het castellumterrein in het centrum van Bodegraven valt onder de aanduiding Limes zoals dat is vastgelegd in het Barro. Het terrein geldt als AMKgebied (Archeologische Monumentenkaart) met een zeer hoge archeologische waarde. Het terrein heeft echter niet de status van rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument. Er geldt momenteel geen vrijstellingsplicht van archeologisch onderzoek. De gemeente hoopt in juni 2012 de Kadernota Erfgoed door de raad te laten vaststellen waarin een vrijstellingsgrens van 50 m² wordt voorgesteld.
De gemeente verzoekt om in de verordening geen regel op te nemen waar er bij terreinen met zeer hoge archeologische waarde geen verstoring zou mogen plaatsvinden. Dit zou voor de gemeentelijke plannen in de kern van Bodegraven zeer nadelige gevolgen kunnen hebben. De gemeente verzoekt een regeling op te nemen dat zij voor het castellumterrein een voldoende beschermende regeling in het bestemmingsplan opneemt en bij mogelijk verstorende maatregelen eerst afdoende archeologisch onderzoek laat verrichten.
Verder verzoekt de gemeente in dit kader om de tafel te gaan zitten om met betrokken gemeenten zelf te bepalen welk gebied tot de Limes behoort. De rijksaanduiding wordt te breed geacht.

Beoordeling
Het is niet de bedoeling met het opnemen van de Limes in de verordening ontwikkelingen te frustreren, maar om archeologisch onderzoek voor te schrijven en daar waar mogelijk behoud van het bodemarchief in situ. Daarvoor is het nodig dat gemeenten de Limeswaarden en -verwachtingen een plaats geven in het bestemmingsplan. Als de gemeente het onderzoek op een correcte manier uitvoert, zoals voorgesteld in haar brief, dan zou dit de verdere ontwikkeling van het centrumplan niet in de weg hoeven staan. In deze actualisering is ook apart op dit onderwerp ingegaan (paragraaf 21).

Het gebied dat tot de Limes behoort komt overeen met de aanduiding ‘hoge trefkans’ binnen het beleidskader van de Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS). Deze dient zodoende één op één te worden overgenomen.

Conclusie
Het verzoek leidt niet tot aanpassing anders dan in paragraaf 4 en paragraaf 21 van de actualisering is aangegeven. subparagraaf 4 Molenzicht en Rijnhoek-Vlietkade
Verzoek van de gemeente
De gemeente verzoekt om de aanduiding 'bedrijventerrein' voor de locatie Molenzicht te veranderen in 'stads- en dorpsgebied'; dit gezien de plannen voor wonen op deze locatie. Hier is eerder al door de provincie een verklaring van geen bezwaar voor afgegeven.
In de Actualisering 2011 is een gedeelte van de locatie Rijnhoek al aangegeven als 'stads- en dorpsgebied'. In de structuurvisie 'Wonen Rijnhoek' is echter ook de Vlietkade als woonstrip aangegeven. De gemeente verzoekt deze Vlietkade in de structuurvisie op de functiekaart ook aan te geven als 'stads- en dorpsgebied'.
Er sprake van een bestaand bebouwingslint in binnenstedelijk gebied. Er kan worden ingestemd met de aanduiding ‘stads- en dorpsgebied’.

Beoordeling
Gelet op de in 2005 afgegeven verklaring van geen bezwaar voor Molenzicht kan worden ingestemd met het verzoek.
Voor Rijnzicht Vlietkade is er sprake van een bestaand bebouwingslint in binnenstedelijk gebied. Er kan worden ingestemd met de aanduiding ‘stads- en dorpsgebied’.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot aanpassing op de functiekaart en kaart 6 van de verordening.Gele gebied geschrapt als bedrijventerrein.
Werkt door op de functiekaart, gele gebied wijzigt van bedrijventerrein in stads- en dorpsgebied. paragraaf 5 Gemeente Boskoop
subparagraaf 1 Zuidwijk - landschapsvisie
Verzoek van de gemeente
In januari 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Landschapsvisie Zuidwijk. Hierin is een onderscheid aangebracht tussen productiegebied en een gebied voor landschap en recreatie (rondom De Lansing). Om de landschapsdoelstellingen te kunnen realiseren, acht de gemeente het nodig om de ruimte-voor-ruimteregeling (mogelijkheid tot woningbouw bij sanering areaal) toe te kunnen passen. Hiervoor is een aanpassing van het sierteeltgebied nodig. Dit verzoek tot wijziging past geheel binnen de landschapsvisie Zuidwijk die de gemeenteraad in januari 2012 heeft vastgesteld.

Beoordeling
Het beoogde gebied Zuidwijk is op de functiekaart aangeduid als natuurgebied. Wij zullen de begrenzing van het natuurgebied aanpassen aan het verzoek van de gemeente. De voorgestelde wijziging om de ruimte-voor-ruimteregeling toe te kunnen passen, is in natuurgebied niet aan de orde

Conclusie
De zienswijze leidt tot aanpassing van kaart 2 van de verordening en van de functiekaart.


De geelomlijnde gebieden worden op kaart 2 van de verordening geschrapt als boom- en sierteeltgebied. Op de functiekaart wijzigen de geelomlijnde gebieden van agrarisch landschap – boom- en sierteelt in natuurgebied.subparagraaf 2 Laag Boskoop - transformatiegebied
Verzoek van de gemeente
De gemeente wil, op verzoek van de Greenport Boskoop, voor de Polder Laag Boskoop de watercompensatie realiseren op een aantal incourante stukken sierteeltareaal direct achter de lintbebouwing aan Badhuisweg/Laag Boskoop. Vanuit ruimtelijke en landschappelijke overwegingen acht de gemeente deze functiewijziging positief. Enerzijds onstaat een groen- en watergebied -grenzend aan de bestaande bebouwing- en anderzijds ontstaan mogelijkheden om het gebied openbaar toegankelijk te maken. Hiermee wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het verrommelde overgangsgebied naar het sierteeltgebied, waarbij de wateropgave een win-winsituatie oplevert.
De gemeente verzoekt nu dit deel uit het sierteeltgebied te halen om voorts daar de ruimte-voor-ruimteregeling toe te kunnen passen, zodat deze wateropgave ook financieel haalbaar wordt.

Beoordeling
Voor de wateropgave is geen wijziging van het sierteeltgebied nodig. De wateropgave voor het boom- en sierteeltgebied maakt onderdeel uit van de integrale opgave voor het gebied. Waterhuishouding behoort tot de functies die binnen de aanduiding boom- en sierteeltgebied mogelijk zijn. De regeling uit de verordening voor de compensatie bij het saneren van sierteeltgronden buiten het sierteeltgebied ('ruimte voor ruimte') wordt door de gemeente op deze wijze kunstmatig gebruikt. Temeer omdat ter plaatse om landschappelijke redenen de bouw van compensatiewoningen onwenselijk is.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt niet tot wijziging van de structuurvisie en/of verordening. subparagraaf 3 Spoelwijkerlaan - transformatiegebied
Verzoek van de gemeente
Gelijk aan het verzoek van de 'stichting bedrijfsleven Greenport Boskoop' voor het transformatiegebied Laag Boskoop heeft de gemeente een verzoek om een gebiedje buiten het sierteeltgebied te halen aan de Spoelwijkerlaan. Daar is een weiland beschikbaar dat gebruikt kan worden voor een concentratie van waterberging, waarmee de overige gebieden goed bruikbaar blijven voor de sierteelt. Door het gebiedje buiten het sierteeltgebied te halen kan de ruimte-voor-ruimteregeling worden toegepast.

Beoordeling
Voor de wateropgave is geen wijziging van het sierteeltgebied nodig. De wateropgave voor het boom- en sierteeltgebied maakt onderdeel uit van de integrale opgave voor het gebied. Waterhuishouding behoort tot de functies die binnen de aanduiding boom- en sierteeltgebied mogelijk zijn. De regeling uit de verordening voor de compensatie bij het saneren van sierteeltgronden buiten het sierteeltgebied wordt door de gemeente op deze wijze kunstmatig gebruikt. Temeer omdat ter plaatse om landschappelijke redenen echt geen compensatiewoningen kunnen worden gebouwd.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt niet tot wijziging van de structuurvisie en/of verordening.
 subparagraaf 4 Voshol - uitbreiding sierteeltgebied
Verzoek van de gemeente
Een kweker aan het Voshol heeft de gemeente het verzoek gedaan om het sierteeltgebied met ongeveer 4-5 hectare uit te breiden in Polder De Wijk. Dit perceel sluit goed aan op de overige eigendommen van deze kweker daar. Daarnaast past de uitbreiding van het kwekerijgebied volgens de gemeente goed in het landschap omdat het direct aansluit op overig kwekerijgebied. De kweker heeft behoefte aan deze uitbreiding omdat ze in Polder Bloemendaal in Waddinxveen willen vertrekken waarmee ruimte vrij komt voor een insteekweg. De gevraagde wijziging zal tevens parallel gaan lopen met de, door het Hoogheemraadschap van Rijnland, voorgenomen peilverlaging in Polder De Wijk. Hierbij blijft het peil in het sierteeltgebied ongewijzigd en krijgt het weidegebied een lager waterpeil.
De gemeente Boskoop verzoekt deze uitbreiding van het sierteeltareaal te honoreren nu door herstructurering elders het bedrijf verplaatst moet worden en het individuele bedrijf hiermee sterk verbeterd kan worden. Daarnaast zijn volgens de gemeente de gevolgen van de aanpassing van het sierteeltgebied beperkt omdat het nieuwe gebied aan het huidige sierteelt gebied grenst.

Beoordeling
Uitbreiding van de sierteeltcontour in/richting Polder de Wijk is ongewenst, aangezien dit gebied een hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde heeft. In de ontwerp-ISV was aangegeven dat Polder de Wijk een alternatief is, wanneer uitbreiding van het areaal noodzakelijk is. Dit is echter niet opgenomen in de vastgestelde ISV en daarna ook niet in de structuurvisie. Eventuele uitbreiding in deze polder voor een individueel geval is ook niet regionaal afgestemd. Los van het voorgaande is de noodzakelijkheid van deze wijziging te summier gemotiveerd.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt niet tot wijziging van de structuurvisie en/of verordening.paragraaf 6 Gemeente Delft
subparagraaf 1 Detailhandelbeleid
Verzoek van de gemeente
In artikel 9 van de verordening wordt een definitie gegeven van perifere detailhandel met daarin de branches die daartoe worden gerekend. Deze branches kunnen zich niet zonder meer vestigen op een bedrijventerrein. De gemeente stelt dat eigenlijk voor de branches auto’s, boten, caravans en landbouwwerktuigen geen andere locatie te bedenken is. De gemeente verzoekt om deze branches te schrappen uit de definitie in de verordening.

Beoordeling
De verordening wordt al aangepast op dit punt vanuit het provinciaal economisch beleid (zie paragraaf 8 van de actualisering).

Conclusie
Het verzoek van de gemeente stemt overeen met de aanpassing van de verordening: de tekst in artikel 9 definitie perifere detailhandel wordt aangepast. subparagraaf 2 Vaarwegen
Verzoek van de gemeente
De gemeente Delft vraagt om bij de actualisering meer aandacht te hebben voor een integrale benadering rondom provinciale vaarwegen, zodat ook andere belangen als recreatie en het opheffen van barrières een plek krijgen in het vaarwegenbeleid.

Beoordeling
De gemeente ondersteunt met haar verzoek het provinciale beleid ten aanzien van vaarwegen zoals dit in deze actualisering ook verder is uitgewerkt.

Conclusie
Zie paragraaf 22 van de Actualisering 2012. paragraaf 7 Gemeente Goedereede
subparagraaf 1 Begraafplaats Ouddorp
Verzoek van de gemeente
De huidige begraafplaats bij Ouddorp is aan het eind van haar capaciteit. De gemeente heeft verschillende mogelijkheden voor uitbreiding van de begraafplaats onderzocht, maar komt tot de conclusie dat een nieuwe aanleg op de voorgestelde locatie de beste optie is. De gemeente heeft vanwege de waarden in het gebied bij het inrichtingsontwerp voor de begraafplaats overlegd met o.a. het Zuid-Hollands Landschap en met de vereniging een afspraak over een natuurlijke inrichting van de nieuwe begraafplaats. Het gebied is nu in agrarisch gebruik.
De gemeente verzoekt de aanleg van een nieuwe begraafplaats bij Ouddorp mogelijk te maken in gebied dat nu nog de aanduiding EHS heeft, maar in de voorstellen voor herijking EHS niet meer is opgenomen. Het gebied maakt voorts onderdeel uit van het schurvelingengebied en is daarmee ook onderdeel van het Kroonjuweel Cultuurhistorie op de Kop van Goeree.

Beoordeling
De gemeente heeft in haar verzoek de noodzaak voor de begraafplaats duidelijk gemaakt en ook overtuigend de keuze uit de alternatieven laten zien. Er zijn afspraken gemaakt over een natuurlijke inrichting van de nieuwe begraafplaats en ten aanzien van cultuurhistorische waarden is er geen bezwaar. Daarom kan in beginsel ingestemd worden met herbestemming van 'natuur' naar 'stedelijk groen buiten de contour'. Aangezien er geen directe urgentie is, wordt voorgesteld te wachten met een definitief besluit totdat Provinciale Staten besloten hebben over de herijking van de EHS (waarschijnlijk zomer 2013).

Conclusie
Verzoek van de gemeente kan nog niet gehonoreerd worden. Besluitvorming is afhankelijk van de herijking van de EHS. subparagraaf 2 Ecolodges Kabbelaarsbank
Verzoek van de gemeente
De gemeente wil circa 20 Ecolodges (verblijfsrecreatie) realiseren aan de zuidzijde van de Kabbelaarsbank. De ontwikkeling past uitstekend bij de (verblijfs)recreatieve functie van het gebied en heeft geen nadelige invloed op het Natura-2000-gebied in de omgeving. De Brouwersdam en de Kabbelaarsbank hebben in de structuurvisie de aanduiding 'Toeristisch centrum'. De gemeente verzoekt daarom een wijziging van de aanduiding recreatiegebied naar verblijfsrecreatiegebied op de functiekaart.

Beoordeling
Het verzoek sluit goed aan bij de huidige (verblijfs)recreatieve functie van de Kabbelaarsbank en de aanduiding van het gebied als 'Toeristisch Centrum' in de structuurvisie.

Conclusie
Het verzoek betekent een aanpassing van de functiekaart. De functieaanduiding 'recreatiegebied' op de functiekaart van de PSV kan worden gewijzigd in 'verblijfsrecreatiegebied'. Ook wijzigt kaart 1 van de verordening.Groene gebied toegevoegd als verblijfsrecreatiegebied.
Werkt door op de Functiekaart, groene gebied wijzigt van recreatiegebied in verblijfsrecreatiegebied. subparagraaf 3 Ecohotel De Punt
Verzoek van de gemeente
De gemeente wil meewerken aan het realiseren van een Ecohotel (Verblijfsrecreatie in resort-concept, op ecologische grondslag) op locatie De Punt in gemeente Goedereede. De realisering van dit hotel past binnen de Recreatievisie Goeree-Overflakkee. Het recreatieschap/GZH en gemeente hebben t.b.v. de realisering een intentieovereenkomst gesloten. De gemeente verzoekt daarom voor de beoogde locatiewijziging van de aanduiding recreatiegebied naar de aanduiding verblijfsrecreatie (functiekaart en kaart 1 van de verordening).

Beoordeling
Realisering van het Ecohotel past in de beleidslijnen die voor recreatie in de huidige en ook ontwerp Beleidsvisie Groen zijn opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat deze ontwikkeling geen schade aan de omringende EHS toebrengt. Vanwege tijdsdruk (realisering wordt teveel vertraagd door besluitvorming in februari 2013) dient de gemeente een afzonderlijk ontheffingsverzoek in voor dit plan. In dat kader zal de besluitvorming plaatsvinden. Als hierop positief wordt besloten kan bij de vaststelling van de Actualisering 2012 de aanduiding “ambtshalve” worden aangepast.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente wordt via de ontheffingsaanvraag behandeld. Vooralsnog geen wijziging van structuurvisie en/of verordening. paragraaf 8 Gemeente Hillegom
Verzoek van de gemeente
De gemeente Hillegom heeft de 'Gebiedsvisie bedrijventerrein Pastoorslaan' opgesteld. Deze gebiedsvisie is opgesteld voor de herontwikkeling van bestaande leegstaande panden en daarna ontwikkeling van de tussenliggende onbebouwde percelen. De gemeente verzoekt ten behoeve van deze ontwikkeling de contour ter plaatse te verruimen en daarbinnen de functie bedrijventerrein op te nemen.
De gebiedsvisie Pastoorslaan past binnen de Gebiedsvisie van Holland Rijnland en die van de Duin- en Bollenstreek.

Beoordeling
Het gebied aan de Pastoorslaan kent een lange geschiedenis. In het streekplan Zuid-Holland West uit 2003 had het hele gebied een bestemming als agrarisch bedrijventerrein. Bij het opstellen van de structuurvisie 2010 is die aanduiding geschrapt en is de bebouwingscontour teruggelegd vanwege het ontbreken van een perspectief op realisering. Bij de Actualisering 2011 is voor het bedrijf van der Schoot een uitbreiding van de contour gevraagd. Dit verzoek is toen afgewezen omdat het onvoldoende onderbouwd was en een integrale visie op het gebied ontbrak. Met de aanvraag bij dit verzoek is voldoende ondebouwing gegeven met de gebiedsvisie Pastoorslaan. Voor het bedrijf van Van der Schoot dat aan bestaand stedelijk gebied grenst, kan tot contourverruiming worden overgegaan. Herstructurering kan beter plaatsvinden met een kleine uitbreiding op terreinen die niet direct waarde hebben voor andere functies. Landschappelijk is dit ook geen probleem.
Het tweede verzoek betreft contourverruiming voor het bedrijf Van Waveren. Naar onze mening behoeft daar geen contourwijziging plaats te vinden. De bestemmingswijziging van agrarisch bedrijf naar bedrijvenbestemming kan via een ontheffingsprocedure geregeld worden.
Het verzoek om extra ruimte met een bedrijvenbestemming daar is niet onderbouwd. Die zou ook echt ten koste gaan van bollengrond. Vooralsnog is er geen perspectief op gebruik voor bedrijvigheid. De bollengronden zullen gehandhaafd kunnen worden. Om het gehele plangebied van de gemeente te bestemmen als bedrijventerrein is vooralsnog dan ook niet aan de orde. Er moet nog afstemming plaatsvinden met de regionale bedrijventerreinenstrategie.

Conclusie
Het verzoek leidt tot een contourwijziging bij het bedrijf Van der Schoot en herbestemming tot bedrijventerrein. Dit leidt tot een aanpassing van de functiekaart en van de kaarten 1 en 6 van de verordening.Rode gebied binnen de bebouwingscontour gebracht.
Werkt door op de Functiekaart, rode gebied wijzigt van bollenteeltgebied in bedrijventerrein.paragraaf 9 Gemeente Leerdam
Verzoek van de gemeente
De gemeente Leerdam verzoekt om een perceel op de hoek Kerkweg/Schaikseweg in Schoonrewoerd (opnieuw) binnen de contour te brengen. In het streekplan Zuid-Holland Oost (2003) lag het betreffende perceel binnen de bebouwingscontour. Bij het omzetten van de (analoge) streekplankaarten naar de digitale kaarten bij de verordening is het perceel abusievelijk buiten de contour komen te liggen. De gemeente verzoekt om deze vergissing te herstellen.

Beoordeling
Het is nooit de bedoeling geweest om het perceel buiten de contour te brengen. De vergissing zal daarom worden hersteld.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot aanpassing kaart 1 (bebouwingscontouren) van de verordening.


Rode gebied binnen de bebouwingscontour gebracht.
Werkt door op de functiekaart, rode gebied wijzigt van agrarisch landschap in stads- en dorpsgebied. paragraaf 10 Gemeente Leiden
subparagraaf 1 Oostvlietpolder
Verzoek van de gemeente
Leiden vraagt de provincie het bedrijventerrein Oostvlietpolder te schrappen uit de structuurvisie en verordening en met een groene bestemming op de kaart aan te geven.

Beoordeling
Dit onderwerp maakt deel uit van de Actualisering 2012; zie verder paragraaf 15. subparagraaf 2 Knoop Leiden Oost
Verzoek van de gemeente
De gemeente stelt voor aan de oostflank van Leiden, nabij de kruising A4/N11, een mogelijkheid te scheppen voor het ontwikkelen van een stedenbouwkundige verdichting (knoop). De gemeente is in overleg met de regio en buurgemeenten over het ontwikkelen van een nieuwe gebiedsvisie voor deze locatie.

Beoordeling
Er is geen regionaal standpunt over deze ontwikkeling. De ontwikkeling moet passen in de regionale kantoren- en bedrijvenstrategie. Ook is er nog geen bestuurlijk overleg geweest over het kantorenprogramma op bedrijventerrein Meerburg. Vooruitlopend op deze uitkomsten zullen de structuurvisie en verordening niet worden aangepast.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt thans niet tot aanpassing van de structuurvisie en/of verordening.paragraaf 11 Gemeente Leiderdorp
Verzoek van de gemeente
De gemeente verzoekt een stukje stads- en dorpsgebied in het noordoosten van de gemeente niet meer te bestemmen voor woningbouw en de bebouwingscontour daar terug te leggen bij de bestaande bebouwing. Het gebied kan dan weer een agrarische bestemming krijgen conform het actuele gebruik.

Beoordeling
Met het verzoek van de gemeente kan worden ingestemd.

Conclusie
Het verzoek leidt tot aanpassing van de functiekaart en kaart 1 van de verordening.Gele gebied buiten bebouwingscontour gebracht.
Werkt door op de functiekaart, gele gebied wijzigt van stads- en dorpsgebied in agrarisch landschap – inspelen op verbinding stad-land. paragraaf 12 Gemeente Midden-Delfland
subparagraaf 1 Begraafplaats Schipluiden
Verzoek van de gemeente
De gemeente Midden-Delfland vraagt om de begraafplaats bij Schipluiden met de beoogde uitbreiding en omringende beplanting, zoals opgenomen in het Reconstructieplan Midden-Delfland, als zodanig op te nemen op de functiekaart van de structuurvisie. Dat betekent dat het gebied moet worden aangeduid als 'stedelijk groen buiten de bebouwingscontour', zoals elders in de structuurvisie.

Beoordeling
Het gaat om een bestaande begraafplaats. De uitbreiding van deze bestaande functie is noodzakelijk en landschappelijk goed inpasbaar. Bij kleine kernen worden deze vaak wel weergegeven ook al zijn zij kleiner dan 5 hectare.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot aanpassing van de functiekaart en van kaart 1 van de verordening.Oranje gebied toegevoegd als stedelijk groen buiten de contour.
Werkt door op de functiekaart, oranje gebied wijzigt van agrarisch landschap- inspelen op verbinding stad-land in stedelijk groen buiten de contour.subparagraaf 2 Glastuinbouw Woudseweg
Verzoek van de gemeente
De gemeente Midden-Delfland vraagt om de begrenzing van het glastuinbouwgebied bij de Woudseweg 160 aan te passen aan de bestaande situatie van de glastuinbouwbedrijven. Het glastuinbouwbedrijf aan de Woudseweg 160 kan dan via een ruimte-voor-ruimteregeling verdwijnen en de openheid van het gebied worden hersteld, conform de wensen vanuit het LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP) Midden-Delfland. In een modellenstudie voor verkavelingen is aangegeven dat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied via ruimte-voor-ruimte verbeterd kan worden. De omvang van het gebied waarvan de aanduiding "glastuinbouwbedrijvengebied" wordt verwijderd is ongeveer 4 hectare.

Beoordeling
Deze aanpassing kan leiden tot een goede winst aan ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Openheid in het gebied is een belangrijk aspect. De gemeente geeft daarnaast aan dat ter compensatie het buiten het glastuinbouwgebied gelegen glascomplex aan de Molenlaan (ongeveer 14 hectare) de komende 10 jaar niet zal worden gesaneerd, zodat per saldo voldoende ruimte beschikbaar blijft voor glastuinbouw.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot aanpassing van de functiekaart en kaart 2 van de verordening.Gele gebied geschrapt als glastuinbouwgebied.
Werkt door op de functiekaart, gele gebied wijzigt van glastuinbouwgebied in agrarisch landschap – inspelen op verbinding stad-land.subparagraaf 3 Glastuinbouw Westgaag
Verzoek van de gemeente
De gemeente Midden-Delfland vraagt om de begrenzing van het glastuinbouwbedrijvengebied aan te passen bij de Westgaag. Dit heeft als doel om met een ruimte-voor-ruimteregeling in het bebouwingslint van de Westgaag een landschappelijke en recreatieve overgangszone af te ronden. Deze zone is al lange tijd beleidsmatig gewenst en delen zijn inmiddels al gerealiseerd. Het gaat om de verbinding tussen het open weidegebied van de Dijkpolder en het glastuinbouwgebied achter het lint. In een verkavelingsstudie is aangegeven hoe de ruimtelijke kwaliteit van dit overgangsgebied aan het bebouwingslint verbeterd kan worden door de ruimte-voor-ruimteregeling toe te passen. Dit gaat echter ten koste aan circa 10 ha glastuinbouwbedrijvengebied.

Beoordeling
Kwaliteitsverbetering van het lint vindt de provincie ook wenselijk, temeer daar het lint ook cultuurhistorische waarde heeft. De afbreuk van het glasareaal wordt gecompenseerd door het glascomplex aan de Molenlaan (ca 14 ha, zie ook onder Woudseweg). Dit complex van ca 14 ha, dat is gelegen buiten het glastuinbouwgebied, zal zeker nog 10 jaar in gebruik blijven.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot wijziging van de functiekaart en kaart 2 van de verordening.Gele gebied geschrapt als glastuinbouwbedrijvengebied.
Werkt door op de functiekaart, gele gebied wijzigt van glastuinbouwbedrijvengebied in agrarisch landschap – inspelen op verbinding stad-land.paragraaf 13 Gemeente Nieuwkoop
subparagraaf 1 Contouren en begraafplaats
Verzoek van de gemeente
De gemeente verzoekt nog een aantal aanpassingen aan het verloop van de contour door te voeren. Bij het opstellen van de structuurvisie in 2010 is een aantal contouren uit het streekplan niet goed overgenomen.
Voorts verzoekt de gemeente de begraafplaats die in feite al bestemd is in voorgaand bestemmingsplan maar niet aangegeven op de functiekaart van de structuurvisie daar wel op te nemen. Bij de actualisering van het bestemmingsplan loopt men nu tegen dat probleem aan.

Beoordeling
De gemeente heeft terecht gewezen op een aantal kleine onjuistheden in het verloop van de bebouwingscontouren. Deze zullen worden verbeterd. Het gaat om de bebouwingslinten nabij de kernen Noorden en Nieuwkoop waar thans de contour soms dwars door bestaande bebouwing loopt of juist door natuurgebied/waternatuur. De nieuwe kaarttechniek maakt de precisering mogelijk en aanpassing is ook noodzakelijk omdat de contouren onderdeel zijn van de verordening.
Het probleem van de gemeente met de begraafplaats wordt erkend. Met het verzoek van de gemeente kan worden ingestemd. Ter plaatse van de locatie voor de nieuwe begraafplaats zal de bestemming van 'agrarisch gebied' worden gewijzigd in 'stedelijk groen buiten de contour'.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot aanpassing van de functiekaart en kaart 1 van de verordening.Rode gebieden binnen de bebouwingscontour gebracht.
Werkt door op de functiekaart, rode gebied wijzigt van natuurgebied in stads- en dorpsgebied.Rode gebieden binnen de bebouwingscontour gebracht. Gele gebieden buiten bebouwingscontour gebracht. Oranje gebied toegevoegd als stedelijk groen buiten de contour.
Werkt door op de functiekaart, rode gebieden wijzigen van water in stads- en dorpsgebied, gele gebieden wijzigen van stads- en dorpsgebied in water en oranje gebied wijzigt van agrarisch landschap in stedelijk groen buiten de contour.subparagraaf 2 Noordse Buurt
Verzoek van de gemeente
Afgelopen half jaar heeft de gemeente met betrokkenen het sleutelproject Noordse Buurt onder de loep genomen. De eerder gekozen aanpak van actieve aanpak bij het opkopen van glastuinbouwbedrijven en de sanering daarvan teneinde te komen tot natuurontwikkeling in het gebied, blijkt in deze tijd niet haalbaar. De gemeente heeft een nieuw scenario ontwikkeld dat uitgaat van natuurlijke ontwikkeling. Dat wil zeggen, als de kans zich voordoet om een bedrijf op te kopen, dan zal de gemeente dat doen. De gemeente gaat zelf niet actief op pad. Dit leidt tot een veel langzamere verandering van het gebied. De gemeente verzoekt het gebied aan te duiden als transformatiegebied naar agrarisch gebied met verspreid liggende tuinbouw. In het vigerende plan is Noordse Buurt aangeduid als natuurgebied, vooruitlopend op de nieuwe gewenste functie.

Beoordeling
Op dit moment is het gebied aangeduid als natuurgebied. Die aanduiding komt voort uit de afspraken uit het verleden dat de bestaande kassen worden verwijderd en het gebied heringericht zou worden. Gezien de economische situatie en de situatie op de huizenmarkt (woningbouw elders in de gemeente moet de kosten van de glassanering dekken) is het niet meer realistisch om te veronderstellen dat alle kassen gesaneerd kunnen worden. De gemeente kiest er nu voor om bedrijven die willen stoppen in de komende periode aan te kopen, maar tegelijkertijd te werken aan een nieuw bestemmingsplan, waarin bestaande kassen positief bestemd worden. Er zal zeker niet meer tot onteigening worden overgegaan.
Over twee á drie jaar is duidelijk in hoeverre de kassen daadwerkelijk gesaneerd worden. Dan kan wellicht de transformatieaanduiding worden vervangen door een blijvende andere aanduiding. Voorlopig geeft de aanduiding transformatiegebied de situatie het beste weer.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente wordt ingewilligd. De aanduiding van het gebied wordt veranderd in glastuinbouwgebied, met de aanduiding transformatiegebied. In de tekst van de structuurvisie wordt de Noordse Buurt toegevoegd aan het lijstje transformatiegebieden in glastuinbouwgebied (paragraaf 4.4.2). Ook wordt de tekst van de structuurvisie in paragraaf 4.8.1.4 aangepast.

Kaarten
Het verzoek van de gemeente leidt tot aanpassing van de functiekaart en kaart 2 van de verordening 


Het gele gebied wijzigt van natuurgebied naar glastuinbouwgebied met transformatie en werkt door op kaart 2 van de verordening.paragraaf 14 Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Verzoek van de gemeente
De gemeente Pijnacker-Nootdorp verzoekt een aantal ruimtelijke keuzes die zijn gemaakt in het voorontwerpbestemmingsplan Oostland-Pijnacker te verwerken in de Structuurvisie en de Verordening. Het gaat om keuzes die zijn gemaakt bij de nadere ruimtelijke uitwerking van het Masterplan en Afsprakenkader FES Oostland/Groenzone Berkel-Pijnacker. Op vier punten wordt een verzoek tot aanpassing gedaan.

1. Manege
De gemeente verzoekt het realiseren van een manege mogelijk te maken voor een locatie aan de Hoogseweg. De huidige bestemming Agrarisch-Glastuinbouw wordt in het voorontwerpbestemmingsplan gehandhaafd, waarbij met een wijzigingsbevoegdheid de vestiging van een manege mogelijk wordt. Dit omdat er elders binnen de gemeente een manege vanwege woningbouwontwikkeling binnen de contour naar een andere locatie verplaatst moet worden. Volgens de gemeente leent de locatie zich goed voor de vestiging van een manege omdat deze goed bereikbaar is vanuit het stedelijk gebied, nabij de groene dooradering ligt en een rol kan spelen met het oog op het versterken van de Strikkade.

Beoordeling
De betreffende locatie heeft op de huidige functiekaart de aanduiding “Glastuinbouwbedrijvengebied”. Binnen deze aanduiding hebben ook bijbehorende voorzieningen als groenvoorzieningen, infrastructuur en landschappelijke inpassing een plek. In het betreffende glastuinbouwbedrijvengebied is er voor gekozen om de groene dooradering binnen deze aanduiding te laten vallen en niet apart aan te duiden. Een manege zou een passende functie kunnen zijn bij deze groene dooradering. Het is niet nodig hiervoor een afzonderlijke aanduiding op te nemen in de structuurvisie of de verordening. Wel zal het verlies aan glastuinbouwbedrijvengebied elders gecompenseerd moeten worden (zie ad punt 3).

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt niet tot wijziging van structuurvisie en/of verordening.

2. Tennispark
De gemeente verzoekt om in het gebied ten zuiden van het glastuinbouwgebied, tegenover de wijk Tolhek, in een strook die de aanduiding ‘Recreatie’ heeft een wijzigingsbevoegdheid tot tennisbaan mogelijk te maken. Volgens de gemeente is dit een geschikte locatie omdat deze aansluit aan het stedelijk gebied, maar op een zodanige plek ligt dat er geen overlast zal ontstaan.

Beoordeling
Sportvoorzieningen zijn stedelijke voorzieningen die binnen de contour thuishoren. Zeker overdekte tennisbanen horen daar naar onze mening thuis. In sommige situaties wordt een uitzondering gemaakt voor bestaande sportvoorzieningen, of nieuwe sportvoorzieningen waarvoor binnen de contour geen geschikte ruimte voorhanden is. Deze sportvoorzieningen krijgen dan de aanduiding ‘stedelijk groen buiten de contour’. In dit geval is onvoldoende aangetoond dat er binnen de contour geen plek is voor deze tennisbanen.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt niet tot wijziging van structuurvisie en/of verordening.

3. Uitbreiding glastuinbouw in de Oude Polder
De gemeente vraagt om de grens van het glastuinbouwbedrijvengebied uit te breiden naar het zuiden, op de plek waar in het Masterplan sportvoorzieningen waren geprojecteerd. Nu er voor deze gronden geen andere plannen zijn wil de gemeente de kans benutten om een groter gebied te betrekken bij het herstructureringsproject. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan het behoud van het glasareaal binnen de provincie en wordt de greenport Westland-Oostland mede versterkt. Langs de woningen van Klapwijk wordt een groene zone vrijgehouden van kassen.

Beoordeling
Het behoud en versterking van het areaal glas binnen de provincie is voor ons een belangrijk streven. Het is positief dat de gemeente hieraan een extra bijdrage wil leveren. De uitbreiding bedraagt ongeveer 11 hectare.

Conclusie
Het verzoek leidt tot aanpassing de functiekaart en van kaart 2 van de verordening. De grens van het glastuinbouwbedrijvengebied wordt aangepast.


Gele gebied wijzigt van recreatiegebied in glastuinbouwbedrijvengebied. paragraaf 15 Gemeente Ridderkerk
subparagraaf 1 Locatie Het Zand
Verzoek van de gemeente
Op de functiekaart van de structuurvisie is een deel van het gebied Het Zand aangemerkt als 'stedelijk groen'. De gemeente verzoekt deze aanduiding te veranderen in 'stads- en dorpsgebied'. De locatie Het Zand is één van de weinige grote ontwikkellocaties van Ridderkerk voor woningbouw. Dit is ook vastgelegd in het gemeentelijk beleid. De gemeente gaat er daarom vanuit dat de aanduiding 'stedelijk groen' in de structuurvisie een vergissing is.

Beoordeling
De locatie Het Zand is destijds op de functiekaart als stedelijk groen aangegeven op basis van luchtfoto's. Het betreft in feite nagenoeg onbebouwd gebied dat in RR2020 was aangegeven als stads- en dorpsgebied. Woningbouw met bijbehorende groene functies is heel goed denkbaar op die locatie in deze gemeente. Er kan worden ingestemd met de voorgestelde bestemmingswijziging.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot aanpassing van de functiekaart van de structuurvisie.


Gele gebieden wijzigen van bedrijventerrein in stads- en dorpsgebied. Rode gebied wijzigt van stedelijk groen in stads- en dorpsgebied.
Werkt door in de verordening, gele gebieden op kaart 6 geschrapt als bedrijventerrein.subparagraaf 2 Locatie Hak
Verzoek van de gemeente
Direct grenzend aan de locatie Het Zand ligt het perceel waar voorheen het bedrijf Hak gevestigd was. Op de functiekaart van de PSV heeft deze locatie de aanduiding 'bedrijventerrein'. De gemeente verzoekt de aanduiding te veranderen in 'stads- en dorpsgebied'. Het bedrijf Hak is in 2010 verhuisd naar Bedrijventerrein Comelisland. De locatie Hak in Het Zand is vervolgens eigendom geworden van de gemeente Ridderkerk. Net als op de naastgelegen locatie Het Zand, wil de gemeente hier woningen realiseren.

Beoordeling
Gezien de voorgeschiedenis, beperkte omvang en functie van de betreffende locatie kan worden ingestemd met de voorgestelde bestemmingswijziging.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot aanpassing van de functiekaart van de structuurvisie en kaart 6 van de verordening.Gele gebieden wijzigt van bedrijventerrein in stads- en dorpsgebied. Rode gebied wijzigt van stedelijk groen in stads- en dorpsgebied.
Werkt door in de verordening, gele gebieden op kaart 6 geschrapt als bedrijventerrein. subparagraaf 3 Locaties Van Dam en Schram
Verzoek van de gemeente
Aan de rivieroever in Bolnes liggen twee voormalige bedrijfslocaties. Op de functiekaart van de structuurvisie hebben beide locaties de aanduiding 'bedrijventerrein'. De gemeente verzoekt de aanduiding te veranderen in 'stads- en dorpsgebied'.
Beide locaties waren in het RR2020 opgenomen als potentieel herstructurerings- en transformatiegebied. Voor herontwikkeling van de locatie Van Dam is in 2008 een bouwvergunning verleend. De provincie heeft daarvoor een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Het woongebouw is inmiddels gerealiseerd. Over herontwikkeling van de locatie Schram voor woningbouw is de gemeente al enige jaren in overleg met een ontwikkelaar. De herontwikkeling voor wonen zal opgenomen worden in een nieuw bestemmingsplan.

Beoordeling
Voor de locatie Van Dam betreft het een aanpassing aan de werkelijke situatie. Op dit voormalige bedrijventerreintje staat thans een grote woonflat. Ook met het verzoek voor herbestemming van het terrein Schram kan worden ingestemd gezien de gelijke voorgeschiedenis als bij de locatie Van Dam. Herontwikkeling van de locatie als watergebonden bedrijventerrein is niet reëel gezien enerzijds de geringe omvang anderzijds vanwege de voortgang van de planvorming voor de transformatie van dit gebiedje naar woningbouw zoals al voorzien in RR2020.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot wijziging voor beide locaties op de functiekaart en kaart 6 van de verordening.Gele gebieden wijzigen van bedrijventerrein in stads- en dorpsgebied. Rode gebied wijzigt van stedelijk groen in stads- en dorpsgebied.
Werkt door in de verordening, gele gebieden op kaart 6 geschrapt als bedrijventerrein.paragraaf 16 Gemeente Rijswijk
subparagraaf 1 RijswijkBuiten
Verzoek van de gemeente
De gemeente verzoekt, nu het bestemmingsplan Sion-'t Haantje is vastgesteld, om de functiekaart van de structuurvisie aan te passen aan dit bestemmingsplan. Dit conform eerdere mondelinge toezeggingen over dit onderwerp. De transformatieaanduiding voor dit gebied kan daarmee geschrapt worden.

Beoordeling
De door de gemeente gevolgde procedure via het bestemmingsplan is conform de transformatievoorwaarden uit de structuurvisie. De provincie heeft geen zienswijze tegen het bestemmingsplan ingediend. Daarom kunnen de kaarten van de structuurvisie en de verordening in overeenstemming worden gebracht met het bestemmingsplan.

Conclusie
Het verzoek leidt tot aanpassing van structuurvisie.

structuurvisie:
  • schrappen tekst in paragraaf 4.4.2 alinea over Rijswijk Zuid.
kaarten:

  • het verzoek van de gemeente leidt tot aanpassing van de functiekaart en kaart 2 en 6 van de verordening.


Rode gebied wijzigt van glastuinbouwgebied in stads- en dorpsgebied. Donkerpaarse gebied wijzigt van bedrijventerrein in stads- en dorpsgebied. Gele gebieden wijzigen van stedelijk groen in stads- en dorpsgebied.
Werkt door in de verordening. Rode gebied op kaart 2 geschrapt als glastuinbouwgebied.
Donkerpaarse gebied op kaart 6 geschrapt als bedrijventerrein.subparagraaf 2 Locatie Vrijebanselaan
Verzoek van de gemeente
De gemeente herhaalt haar verzoek dat zij als zienswijze op de ontwerp-Actualisering 2011 heeft ingediend, om de ontwikkeling van een kantoor op de locatie aan de Vrijebanselaan mogelijk te maken door de bedrijvenbestemming aldaar te verruimen.

Beoordeling
Dit verzoek is al eerder afgewezen op basis van het kantorenbeleid en het beleid ten aanzien van perifere detailhandel. In het verzoek destijds van de gemeente was geen kaart bijgevoegd, waardoor het niet duidelijk was dat het hier ging om nieuwe kantoren. De reeds bestaande kantoren waren al aangegeven. Ondanks het feit dat het ging om het uitbreiden van kantoren had de reactie op het verzoek niet anders uitgepakt. Het beleid op kantoren is in 2011 strenger geworden, waardoor aanpassing ook toen niet aan de orde was. De omstandigheden en het beleid zijn niet gewijzigd. Er is dan ook geen aanleiding om het verzoek alsnog te honoreren.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt niet tot wijziging van de structuurvisie en/of verordening. paragraaf 17 Gemeente Waddinxveen
subparagraaf 1 Ecologische verbindingszone
Verzoek van de gemeente
De gemeente verzoekt om de ecologische verbinding te wijzigen zodat deze in zijn geheel parallel komt te liggen aan de toekomstige Bentwoudlaan. Nu loopt de verbinding parallel om op het laatste stuk een onlogische knik te maken. Dit is inefficiënt aldus de gemeente.

Beoordeling
Er is geen bezwaar tegen deze wijziging. Het tracé uit de ontwerp Actualisering 2012 wordt conform het verzoek van de gemeente verplaatst naar de strook tussen het geplande tracé van de Westelijke Randweg en sportpark ’t Suyt. Een en ander leidt ook tot een correctie van de ligging van de Westelijke Randweg op de functiekaart. Ook die wordt westelijk van het sportpark geprojecteerd. Beide elementen liggen zo dicht opeen. Dit vraagt wel om een ontwerpopgave. Voor ecologische verbindingen geldt nu eenmaal een minimale breedte.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot wijziging van de functiekaart en van kaart 3 van de verordening.Op de functiekaart en op kaart 3 van de verordening wijzigt de ligging van de ecologische verbinding van de lichtblauwe lijn in de groene lijn (de in de ontwerp-Actualisering 2012 aangegeven lichtpaarse lijn vervalt). Op de functiekaart wijzigt de ligging van de zuidwestelijke randweg van de gele lijn in de rode lijn. subparagraaf 2 Sierteeltgebied
Verzoek van de gemeente
De gemeente Waddinxveen verzoekt om uitvoering te geven aan de herstructurering van boom- en sierteeltgebied zoals opgenomen in de ISV Boskoop, die in de Actualisering 2011 is overgenomen. De gemeente verzoekt om 2 kwadranten ter hoogte van de Bloemendaalse Polder niet langer op te nemen als boom- en sierteelt maar als agrarisch landschap. De gemeente wil deze stukken aantrekkelijk houden voor recreatie. Op andere locatie zet zij juist meer in op concentratie van boom- en sierteelt.

Beoordeling
De gemeente heeft duidelijk kunnen aangeven waarom het voor deze, ook door de provincie gewenste herstructurering, nuttig is de betreffende gebieden buiten het sierteeltgebied te halen en te bestemmen als agrarisch landschap.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot wijziging van de functiekaart en van kaart 2 van de verordening.Rode gebieden geschrapt als boom- en sierteeltgebied.
Werkt door op de functiekaart, rode gebieden wijzigen van boom- en sierteelt in agrarisch landschap – inspelen op bodemdaling.paragraaf 18 Gemeente Westland
Verzoek van de gemeente
De gemeente Westland stelt voor om de begrenzing van de bedrijventerreinen op de functiekaart en op kaart 6 van de verordening bij de Dijkweg in Honsel Zuid aan te passen aan de werkelijke situatie. Thans is dit gebied aangegeven als glastuinbouwbedrijvengebied maar het is al jaren een bedrijventerrein. De regels uit de verordening belemmeren nu de ontwikkeling van die bedrijven.

Beoordeling
Het gaat hier om een bestaande situatie die weergegeven kan worden op kaart.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot aanpassing van de kaarten 1, 2 en 6 van de verordening en de functiekaart.Werkt door op kaart 6: rode gebied toegevoegd als bedrijventerrein en op kaart 2 rode gebied geschrapt als glastuinbouwbedrijvengebied. Werkt ook door op de functiekaart, rode gebied wijzigt van glastuinbouwbedrijvengebied in bedrijventerrein.paragraaf 19 Gemeente Zoetermeer
Verzoek van de gemeente
De gemeente Zoetermeer vraagt om de begrenzing aan te passen van de bedrijventerreinen Zoeterhage, Hoornerhage en Rokkehage op de functiekaart en op kaart 6 bij de verordening. Het betreft hier lintbebouwing en/of andere functies dan bedrijven zoals volkstuinen, groen, begraafplaats, woningen, woonwagenstandplaats en een gevangenis. De huidige verordening beschouwt deze functies nu als bedrijventerrein met de daarbij behorende regels. Dat is niet reëel.

Beoordeling
In algemene zin is dit probleem ook al erkend en mede vanwege de Spoedwet Wro (paragraaf 19 van de actualisering) wordt de verordening al op dit punt aangepast. In dit geval waar het gaat om een lint met verschillende stedelijke functies, die niet specifiek bij het bedrijventerrein horen zal dit ook tot kaartaanpassing leiden.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente leidt tot aanpassing van de functiekaart en kaart 6 de verordening.Gele gebied geschrapt als bedrijventerrein.
Werkt door op de functiekaart, gele gebied wijzigt van bedrijventerrein in stads- en dorpsgebied. paragraaf 20 Gemeente Zwijndrecht
De gemeente Zwijdrecht gaat in haar brief in op een aantal onderwerpen waarvoor zij aandacht vraagt (wonen, energie inzake binnenscheepvaart en LPG, externe veiligheid en Gebiedsvisie Deltapoort) Op deze onderwerpen wordt in deze algemene paragraaf ingegaan, Het directe verzoek over windturbines wordt in subparagraaf 18.1 behandeld. De eerste vier onderwerpen zijn ter kennisneming.

Wonen
Ten aanzien van woningbouw kan de regio zich vinden in de verschuiving van een accent op kwantiteit naar een accent op kwaliteit. Zij pleit er voor om in het verlengde van deze ontwikkeling het accent dat nu nog ligt op nieuwbouw, te verleggen naar bestaande bouw. Een groot aantal bestaande woningen is aan een opwaardering toe, terwijl duidelijk is dat de markt voor nieuwbouwwoningen de komende tijd niet gunstig is. De gemeenten zou graag zien dat de provincie de opwaardering van bestaande woningbouw stimuleert.

Reactie
Dit is juist wat de provincie beoogt met de regionale woonvisies en het toepassen van de SER-ladder.


Energie

De gemeente stelt voor dat in de structuurvisie aandacht wordt besteedt aan het stimuleren van het gebruik van LNG voor de binnenvaart. In het licht van andere ruimtelijke ambities moet daarbij ook het externe veiligheidsvraagstuk dat LNG met zich meebrengt, onder ogen worden gezien. Het feitelijk mogelijk maken van LNG-bunkerplaatsen is een verantwoordelijkheid van gemeenten.

Reactie
De provincie onderschrijft het belang van aandacht voor dit onderwerp. Het is niet direct een aangelegenheid voor de structuurvisie maar in eerste instantie een gemeentelijke aangelegenheid.


Externe veiligheid

De gemeente ondersteunt de ambitie van de provincie om woningbouw te concentreren rond de treinstations, maar zou het op prijs stellen indien in relatie hiermee meer aandacht wordt geschonken aan de beperkingen die voortvloeien uit de veiligheidscontour rond het spoor.

Reactie
De provincie en de regio lobbyen hierover gezamenlijk bij het rijk.


Deltapoort

Een van de ruimtelijke consequenties uit de gebiedsvisie Deltapoort is de sanering van verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in combinatie met het feitelijk realiseren van twee glastuinbouwclusters met de regeling ‘glas voor glas’. De gemeente verzoekt de clusters na de instemming van de gemeenteraden over te nemen in de structuurvisie.

Reactie

Omdat nog niet alle gemeenteraden hebben ingestemd met de gebiedsvisie zal intekenen van de glasclusters pas plaatsvinden na realisering van de verplaatsingen. Dan zijn plaats en omvang ook echt bekend.subparagraaf 1 Windturbines
Verzoek van de gemeente
De gemeente vraagt om de eventuele plaatsing van windmolens nabij rangeerterrein Kijfhoek definitief te schrappen om veiligheidsredenen.

Beoordeling
Gelet op de risico’s van de plaatsing van windmolens direct bij Kijfhoek, zal meer afstand tot het rangeerterrein genomen moeten worden, waardoor de landschappelijke waarden van het provinciaal landschap aangetast worden. Voorgesteld wordt deze locatie te laten vervallen.

Conclusie
Het verzoek leidt tot aanpassing van de structuurvisie en verordening; zie paragraaf 25 van deze actualisering.paragraaf 21 Regio Drechtsteden
De Regio Drechtsteden gaat in haar brief op een aantal onderwerpen waarvoor zij aandacht vraagt (wonen, binnenscheepvaart en LPG, externe veiligheid en Gebiedsvisie Deltapoort). Op deze onderwerpen wordt in deze algemene paragraaf ingegaan, de directe verzoeken (Detailhandelsbeleid, contour Zuidpolder Dordrecht en locaties windenergie) worden in aparte subparagrafen hierna behandeld. De eerste vier onderwerpen zijn ter kennisneming.

Ten aanzien van woningbouw kan de regio zich vinden in de verschuiving van een accent op kwantiteit naar een accent op kwaliteit. Zij pleit er voor om in het verlengde van deze ontwikkeling het accent dat nu nog ligt op nieuwbouw, te verleggen naar bestaande bouw. Een groot aantal bestaande woningen is aan een opwaardering toe, terwijl duidelijk is dat de markt voor nieuwbouwwoningen de komende tijd niet gunstig is. De regio (gemeenten) zoud(en) graag zien dat de provincie de opwaardering van bestaande woningbouw stimuleert. Dit is juist wat de provincies ook beoogt met de regionale woonvisies en het toepassen van de SER-ladder.

De regio stelt voor dat in de structuurvisie aandacht wordt besteedt aan het stimuleren van het gebruik van LNG voor de binnenvaart. In het licht van andere ruimtelijke ambities moet daarbij ook het externe veiligheidsvraagstuk dat LNG met zich meebrengt, onder ogen worden gezien. Het feitelijk mogelijk maken van LNG-bunkerplaatsen is een verantwoordelijkheid van gemeenten.

De regio ondersteunt de ambitie van de provincie om woningbouw te concentreren rond de treinstations, maar zou het op prijs stellen indien in relatie hiermee meer aandacht wordt geschonken aan de beperkingen die voortvloeien uit de veiligheidscontour rond het spoor. De provincie en de regio lobbyen hierover gezamenlijk bij het rijk.

Een van de ruimtelijke consequenties uit de gebiedsvisie Deltapoort is de sanering van verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in combinatie met het feitelijk realiseren van twee glastuinbouwclusters met de regeling ‘glas voor glas’. Eventueel kan na toepassing van de glas voor glas regeling besloten worden de clusters in te tekenen om het verspreide glas daar het etiket duurzaam glas te geven.subparagraaf 1 Perifere detailhandel
Verzoek van de regio
De regio Drechtsteden heeft twee locaties waarbinnen perifere detailhandel (PDV) is toegelaten. De Drechtsteden hebben de wens om de Woonboulevard Sliedrecht het regionale centrum voor perifere detailhandel te laten zijn. Volgens de regio is een beperkte aanpassing van het provinciale PDV-beleid wenselijk.

Beoordeling
Dit onderwerp maakt ook deel uit van de Actualisering 2012, zie verder paragraaf 8.2.subparagraaf 2 Contour Zuidpolder
Verzoek van de regio
De gemeente Dordrecht heeft al bij de Actualisering 2011 verzocht om de contour van de Zuidpolder terug te leggen op de Oudendijk en daarmee de Zuidpolder buiten de bebouwingscontour te houden. De provinciale reactie hierop luidde dat de contour slechts een mogelijkheid tot bebouwing biedt en geen verplichting inhoudt. De regio is zich daarvan bewust, maar is tevens van mening dat de enkele mogelijkheid tot het bebouwen van de Zuidpolder de suggestie in zich draagt dat de gronden benut zouden moeten worden voor woningbouw, nu of in de toekomst.
Binnen Dordrecht (Belthurepark) en de regio Drechtsteden zijn voldoende alternatieve (inbreidings)locaties waar in de behoefte aan deze categorie Topmilieu Wonen kan worden voorzien.

Beoordeling
De Zuidpolder te Dordrecht vormt sinds 2006 onderdeel van de afspraak in de zuidvleugelregio's om 5000 woningen in het Topmilieu Wonen te bouwen (zie ook paragraaf 26 Wonen van deze Actualisering 2012). Dordrecht stelt terecht dat de kans dat binnen 10 jaar Topmilieu Wonen in de Zuidpolder wordt ontwikkeld gering is. Gelet hierop en vanuit het oogpunt dat bij teruglegging van de contour geen ingrijpende ontwikkelingen in de Zuidpolder kunnen plaatsvinden die de locatie ongeschikter voor het ontwikkelen van Topmilieu Wonen na 2020 zouden kunnen maken, is teruglegging van de contour voorstelbaar. De op de functiekaart van de structuurvisie opgenomen aanduiding ''Landelijk wonen'' blijft gehandhaafd.

Conclusie
Het verzoek van de gemeente/regio leidt tot aanpassing van de functiekaart en kaart 1 van de verordening. Bebouwingscontour terugleggen op de Oudendijk; indicatieve aanduiding landelijk wonen blijft gehandhaafd in de Zuidpolder. Het gebied ten oosten van de Bildersteeg aan de Van Hovellaan blijft binnen de contour en krijgt de aanduiding stedelijk groen.Gele gebied buiten de bebouwingscontour gebracht. Werkt door op de functiekaart: gele gebied wijzigt van stads- en dorpsgebied in agrarisch landschap – inspelen op verbinding stad-land.
Donkergroene gebied met gele omlijning wijzigt van stads- en dorpsgebied in stedelijk groen (binnen de contour). subparagraaf 3 Locaties windenergie
Verzoek van de regio
De regio vraagt om de eventuele plaatsing van windmolens nabij rangeerterrein Kijfhoek definitief te schrappen om veiligheidsredenen.
Met betrekking tot het Besluit Studielocaties Windenergie nationale landschappen, is de regio positief gestemd over het provinciale besluit om locatie 47-2 Betuwelijn-Graafstroom om landschapsredenen te laten vervallen. Ten aanzien van locatie 47-4 (Oosteinde Papendrecht) maakt de regio de provincie er op attent dat verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het plaatsen van een windmolen daadwerkelijk mogelijk is. Factoren die daarbij moeten worden betrokken zijn: de invloed van windturbines op de radar van schepen, de aanwezigheid van bebouwing, het draagvlak bij de ondernemers op bedrijventerrein Oosteinde en de veiligheidseisen van Rijkswaterstaat. Daar komt nog bij de mededeling van de provincie dat de locatie in samenhang met 47-5 (Merwedehaven Dordrecht) ‘ontwikkeld’ moet worden.
Met betrekking tot het besluit om locatie 47-5 van ‘studielocatie’ in ‘gewenste locatie’ te veranderen, verzoekt de regio nogmaals om hierbij als voorwaarde op te nemen dat de windturbines niet tegenover Sliedrecht bij de Derde Merwedehaven worden geplaatst.
Alblasserdam wil graag meedenken over de plaatsing van drie tot vijf windmolens op haar grondgebied. De gemeenteraad van Sliedrecht heeft op 27 maart 2012 een motie aangenomen, die de plaatsing van windmolens op de locatie 47-3 (Sliedrecht Betuwelijn) nadrukkelijk ondersteunt. De regio verzoekt daarom te bevorderen dat Provinciale Staten de effecten van het amendement, waarmee locatie 47-3 is geschrapt in het Besluit Studielocaties Windenergie, terugdraaien en locatie 47-3 alsnog als geschikte locatie aanwijzen.
Op het eiland van Dordrecht ziet de regio langs het water van de Dordtse Kil ruimte voor windmolens ter hoogte van de bedrijventerreinen (Locatie 53, Dordtse Kil Dordrecht), waarbij de lijnopstelling vanuit de bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV doorgetrokken kan worden langs de Kildijk.
Voor locatie 85 (A16 Zuidpunt Dordrecht) gelden een aantal belemmeringen in relatie tot het belang van openheid en de belevingswaarde van het ‘topgebied’ Dordtse Biesbosch. Daarnaast bestaat er twijfel over de inpasbaarheid in relatie tot een mogelijke toekomstige verbreding van de A16 of de aanleg van extra spoor. Over deze punten vindt de komende tijd nader overleg plaats. De regio verzoekt om daarvoor in de tekst van de structuurvisie ruimte te laten.

Beoordeling
Gelet op de risico’s van de plaatsing van windmolens direct bij Kijfhoek, zal meer afstand tot het rangeerterrein genomen moeten worden, waardoor de landschappelijke waarden van het provinciaal landschap aangetast worden. Voorgesteld wordt deze locatie te laten vervallen.

Ten aanzien van locatie 47-4 (Oosteind Papendrecht) moet inderdaad verder onderzoek gedaan worden. Dit vraagt om initiatieven van de markt.

Met betrekking tot het besluit om locatie 47-5 van ‘studielocatie’ in ‘gewenste locatie’ te veranderen, verzoekt de regio om als voorwaarde op te nemen dat de windturbines niet tegenover Sliedrecht bij de Derde Merwedehaven gerealiseerd kan worden. Het oorspronkelijk oostelijke deel van deze locatie is van de kaart verwijderd. De ‘locatie windenergie’ op de provinciale windenergiekaart in de verordening zal worden beperkt tot het westelijke deel van de oorspronkelijke locatie.

De locatie Alblasserdam Nedstaalcomplex is op 25 april door Provinciale Staten als gewenste locatie aangemerkt. De locatie zal als ‘locatie windenergie’ worden opgenomen in de verordening.

De motie van de gemeenteraad van Sliedrecht ten aanzien van het alsnog aanwijzen van locatie 47-3 als geschikte locatie is ontvangen. Vooralsnog is er geen aanleiding het provinciale standpunt te wijzigen.

Locatie 53 uit de Nota Wervelender is door Provinciale Staten als lange lijn langs de Dordtsche Kil (met voldoende doorzichten) als gewenste locatie aangemerkt. De locatie zal met de Actualisering 2012 als 'locatie windenergie' worden opgenomen in de verordening.

Conclusie

Het verzoek leidt tot aanpassing van de structuurvisie en verordening; zie paragraaf 25 van deze actualisering.paragraaf 22 Regio Midden Holland
Groen en recreatie
De regio stelt dat de Groenagenda van de provincie, waarin prioriteiten en investeringen van de provincie in het groen voor de komende periode worden vastgesteld, de nadruk te sterk legt op het groen rond de stedelijke gebieden van Zuid-Holland terwijl de grote landschappen, natuur- en recreatiegebieden aan de oostkant van Zuid-Holland onderbelicht blijven. De extra investeringen die de provincie in de komende jaren gaat doen moeten naar de mening van de regio eerst ten goede komen aan de uivoering van reeds gemaakte afspraken die deels al in uitvoering zijn en vertaald in bestemmingsplannen.

Reactie
Zie het thema over de ontwerp-Beleidsvisie Groen in paragraaf 11.


Herziening EHS
De regio is van mening dat een aanpassing van de EHS nader overleg met de regio en de hierbij betrokken gemeente vergt. De regio gaat er van uit dat de EHS niet wordt gewijzigd voordat de nieuwe begrenzing definitief is.

Reactie
De EHS wordt niet gewijzigd voordat de nieuwe begrenzing definitief is. Zie het thema in paragraaf 7.


Recreatie in De Reeuwijkse Hout
De regio verzoekt om de voor De Reeuwijkse Hout voorziene recreatieve ontwikkeling mogelijk te maken zoals verwoord in het verzoek van de gemeente Bodegraven Reeuwijk.

Reactie
Zie het verzoek van de gemeente Bodegraven Reeuwijk in paragraaf 4 van de gemeentelijke en regionale verzoeken.


Ondergronds ruimtegebruik en de Limes
De regio vraagt de gemeenten tijdig te betrekken bij de invulling van de provinciale visie op het ondergronds ruimtegebruik. Evenals voor de implementatie van de AMvB Ruimte met betrekking tot bescherming van de Limes.

Reactie
Zie het thema archeologie in paragraaf 4 en voor de Limes ook paragraaf 21.


Economie, kantoren en bedrijventerreinen
1. De provincie kiest vooral voor het economische beleid gericht op de grote internationaal opererende economische clusters. De regio is van mening dat daarmee te weinig aandacht wordt besteed aan de drijvende economische kracht die wordt gevormd door het midden- en kleinbedrijf, de maakindustrie, agrarische sector en dienstverlening.

Reactie

Er zijn door de provincie speerpunten benoemd. Dit neemt niet weg dat wij tevens belang hechten aan het midden- en kleinbedrijf, de maakindustrie, agrarische sector en dienstverlening.

2. De regio pleit voor het stimuleren van de innovatieve kracht van de bedrijven in Midden Holland op het terrein van duurzame energie, in verbinding met het Groene Hartbeleid.

Reactie
Duurzame energievoorziening is één van de 14 provinciale belangen van de huidige PSV. Wij onderschrijven zodoende dit belang.

3. De bijdrage die wordt verwacht van Midden-Holland t.a.v. de actualisering van de kantorenstrategie is nog niet uitgekristalliseerd en kan niet in de actualisering van de structuurvisie worden opgenomen.

Reactie

Dit geldt voor meer regio's. De structuurvisie wordt dan ook nog niet gewijzigd.

4. De regio vraagt om (financiële) ondersteuning van de provincie om de kwaliteitsmatch voor bedrijventerreinen te kunnen uitvoeren zoals die is verzocht door de provincie aan de REO’s.

Reactie

Dit verzoek heeft geen relatie met de actualisering.


Detailhandel

De regio vertrouwd erop dat de provincie de uitkomst van de discussie over de effecten van FOC Bleizo in de actualisatie van de PSV zal meenemen.

Reactie
Zie thema detailhandel in paragraaf 8.2.


Verkeer en vervoer
De regio doet een aantal suggesties ter verbetering van de noord-zuidverbindingen en een hogere frequentie van de treinen op het traject Gouda – Alphen aan den Rijn.

Reactie
De suggesties dienen op haalbaarheid onderzocht te worden. Op dit moment worden de voorstellen niet meegenomen in de actualisering van de structuurvisie.


Locatiebeleid windenergie
De regio houdt vast aan haar standpunt dat de plaatsing van windmolens aan de randen van het Groene Hart ongewenst is. De regio is verheugd met het schappen van een aantal locaties in Midden-Holland en ziet de provinciale inzet voor de locaties 22 en 68 tegemoet.

Reactie
Zie het thema windenergie in paragraaf 25.


Regelgeving Buitengebied
Een verbeterde en eenduidiger ingerichte regelgeving voor sturing op ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied juicht de regio toe mits dit niet leidt tot meer regeldruk. Ruimtelijke kwaliteit vertaalt de provincie vooral in beeldkwaliteit. De regio is van mening dat het ook gaat om gebruikswaarde, economische waarde, belevingswaarde, toekomstwaarde etc. De regio trekt hierin graag met de provincie op en ziet daarin een mogelijkheid in het traject van de gebiedsprofielen. 

Reactie
De regio en gemeenten worden betrokken bij het opstellen van de gebiedsprofielen.


Groene Hartbeleid
De regio verzoekt om het gemeenschappelijke Groene Hartbeleid tezijnertijd op te nemen in het provinciale beleid.

Reactie
In het ruimtelijke beleid van de structuurvisie is het Groene Hartbeleid verwerkt (Voorloper Groene Hart) op de schaal van de provincie. Dit zal gezien onze betrokkenheid ook niet veranderen. paragraaf 23 Stadsregio Rotterdam
Verzoek van de regio
De stadsregio verzoekt om het concentratiegebied voor windenergie (Nota Wervelender) te schrappen. Het verzoek wordt gemotiveerd omdat er voldoende vermogen al is afgesproken in het onlangs afgesloten convenant windenergie Stadsregio Rotterdam en omdat er geen draagvlak voor de locatie langs de zuidrand van Voorne Putten is bij de betrokken gemeente.
Op basis van dezelfde argumentatie verzoekt de stadsregio ook om de studielocatie 39 (Nota Wervelender) bij Maassluis te schrappen.

Beoordeling
Voor de locatie langs de zuidrand van Voorne Putten geldt dat de locatie niet meer in het beleid windenergie wordt opgenomen. De provincie volgt hierin het convenant windenergie Stadsregio Rotterdam. Voor de locatie bij Maassluis geldt dat op de nieuwe kaart voor windenergie geen studielocaties meer zijn opgenomen. Daarmee is deze locatie dan ook geschrapt. Voor de aanpassing van het windenergiebeleid wordt verwezen naar paragraaf 25 van de Actualisering 2012.

Conclusie
Het verzoek van de stadsregio leidt tot aanpassing van de structuurvisie en verordening zoals beschreven in paragraaf 25.